Regulamin

 1. Zgłoszenie się i uczestnictwo w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez szkołę Psim Nosem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia psa z potwierdzonymi niezbędnymi szczepieniami oraz odrobaczeniem (do wglądu dla Instruktora na zajęciach).

 

 1. Psom adoptowanym ze schroniska przysługuje zniżka 10% (po okazaniu dokumentu potwierdzającego adopcję).

 

 1. Psy na zajęcia przyprowadzane są na smyczy o długości minimum 2 metry oraz szelkach lub wygodnej obroży. Na zajęciach zakazuje się używania kolczatek, łańcuszków zaciskowych, obroży zaciskowych, półzaciskowych i obroży elektrycznych oraz innych narzędzi awersyjnych, a także smyczy typu flexi ze względu na wygodę psa.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do nie stosowania awersji w stosunku do psa podczas zajęć. Pod hasłem awersja znajdują się zarówno pomoce szkoleniowe powodujące ból lub dyskomfort zwierzęcia, takie jak kolczatka, obroża elektryczna, łańcuszek zaciskowy, obroża zaciskowa i półzaciskowa, jak i zachowania właściciela wywołujące u psa strach, dyskomfort lub ból takie jak krzyk, szarpanie i bicie.

 

 1. Przed zajęciami Uczestnik powinien pójść z psem na spokojny, krótki, kilkunastominutowy spacer w celu rozgrzewki i zaznajomienia się psa z nowym miejscem.

 

 1. Psy na zajęciach mogą zostać spuszczone ze smyczy/linki tylko na wyraźne polecenie Instruktora.

 

 1. Na zajęcia Uczestnik przychodzi punktualnie. W przypadku spóźnienia, zajęcia trwają jedynie pozostałą cześć czasu przeznaczonego na dane spotkanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Instruktor zostanie poinformowany przez Uczestnika o jego spóźnieniu najpóźniej na godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

 

 1. W czasie zajęć Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń Instruktora.

 

 1. Uczestnik zajęć zobowiązuje się wykonywać ćwiczenia zadane przez Instruktora poza czasem poświęconym na zajęcia. W innym przypadku efekty szkolenia mogą być znikome.

 

 1. Uczestnik przynosi na zajęcia własne smakołyki, zabawki dla psa, wodę dla psa oraz miskę, a także wszelkie rekwizyty zalecone przez Instruktora.

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć na terenie, na którym odbywa się szkolenie.

 

 1. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa na terenie, na którym odbywają się zajęcia lub uszczerbek na zdrowiu psa odpowiada sam Uczestnik, zgodnie z art. 431 1 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).

 

 1. Zajęcia odbywają się na ogólnodostępnym terenie. Szkoła Psim Nosem nie gwarantuje, że teren nie posiada zagrożeń chorobotwórczych, które mogą być niebezpieczne dla psów. Uczestnik decyduje się na udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i rezygnuje z wnoszenia roszczeń w przypadku zachorowania lub śmierci psa.

 

 1. Na zajęcia może przychodzić z psem kilka osób (np. małżeństwo, dzieci), jednak z psem ćwiczyć może tylko osoba znająca wcześniejszy przebieg szkolenia.

 

 1. Za dzieci przychodzące na zajęcia odpowiedzialni są ich opiekunowie.

 

 1. Za pozostawione przez siebie rzeczy odpowiada Uczestnik.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia całej opłaty za wszystkie wykupione zajęcia przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zajęć lub gotówką najpóźniej na pierwszych zajęciach.

 

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane ze względu na brak wystarczającej ilości Uczestników danego dnia. Zajęcia takie mogą zostać odrobione w dogodnym dla Uczestnika terminie bądź opłata za nie zwrócona – na życzenie Uczestnika.

 

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane również ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub z przyczyn losowych. W takim wypadku ustalony zostaje inny termin zajęć.

 

 1. Szkoła Psim Nosem nie zwraca pieniędzy za spotkania z wykupionych kursów lub cyklów spotkań, których Uczestnik nie wykorzystał z powodów własnych lub związanych ze zdrowiem i kondycją psa bądź dowolnych innych przyczyn niezależnych od szkoły Psim Nosem (poza wymienioną w pkt. 18.). Uczestnik może odrobić zajęcia, na których nie mógł być obecny w innym terminie ustalonym z Instruktorem. Od warunku tego istnieją odstępstwa rozpatrywane przez Instruktora indywidualnie.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Instruktora najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć o swojej nieobecności. W przeciwnym razie zajęcia przepadają, a opłata za nie nie jest zwracana.

 

 1. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego oraz psa w związku z uczestnictwem w zajęciach. Może także odstąpić od wyrażenia zgody – kwestia ta jest do ustalenia podczas pierwszego spotkania.

 

 1. Materiały multimedialne z zajęć mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane przez szkołę Psim Nosem.